Полезно

 

Възможни състояния/неизправности и тяхното отстраняване.

При поява на някои от изброените състояния, изключете климатика от захранването и се обърнете към специализиран сервиз.

 Състояние/симптом

                                                   Причина

Не включва веднага

Ако изключите климатика и веднага след това го включите, компресорът няма да работи за околко 3 минути, с цел да предпази бушоните от изгаряне.

Чува се шум

По време на работа и веднага след изключването на климатика, може да чуете шум подобен на течаща вода в тръбите. Същия шум може да се чуе и след изключването му (този шум е от протичащия хладилен агент). По време на работа може да се чуе скърцащ звук. Това се дължи на разширение и свиване на предния панел, поради температурните промени.

Миризма

Понякога от вътрешното тяло може да се излъчва миризма. Това е резултат от миризмите на помещението (мебели, цигари и други) поети от климатика.

От външното тяло изтича вода

При режим отопление, от външното тяло може да изтича вода, което се дължи на автоматичното обезскрежаване.

Отделя се пара или мъгла

При режим охлаждане или изсушаване може да се забележи изпускане на лека мъгла от вътрешното тяло. Това се дължи на внезапното охлаждане на въздуха в помещението от подавания от климатизатора въздух, причиняващ оросяване и кондензация.

При режим отопление вентилаторът на външното тяло може да спре и тогава може да се забележи отделяне на пара. Това се дължи на обезскрежаването.

Слаб въздушен поток

При включване в режим отопление, скоростта на вентилатора временно е много ниска, за да могат вътрешните части да се затоплят.– При режим отопление, ако температурата в помещението се повиши над настройката  на термостата, външното тяло ще изключи, а вътрешното ще продължи да работи при много ниска скорост на вентилатора. Ако искате да се отоплявате, настроите термостата на по-висока стойност.

– При режим отопление климатикът временно ще изключва (за около 7 до 15 минути), когато се извършва обезскрежаване. По време на обезскрежаване индикаторната лампа започва да мига бавно.

– При режим изсушаване, вентилаторът може да работи на много ниска скорост.

– В режим на свръх тиха работа, вентилаторът ще работи на много ниска скорост.

– При автоматичен режим, вентилаторът ще работи на много ниска скорост.

 Преди да се обадите на сервизен техник, моля проверете:

Състояние/

Симптом

                                                        Причина

Не работи въобще

– Дали щепсела е изключен от ел. мрежата?

– Дали е имало авария в ел. захранването?

– Дали е изгорял бушон, или пък е изключен ел. прекъсвач?

– Дали таймерът е в действие?

Слаб охлаждащ ефект

– Дали смукателната решетка или отвора за изходящ въздух са блокирани?

– Дали термостатът е настроен правилно?

– Дали има отворена врата или прозорец?

– При режим охлаждане, дали има директно слънчево облъчване? (пуснете завесите или щорите)

– При режим охлаждане, дали има нагревателни прибори или компютри в помещението, или пък твърде много хора?

Климатизаторът работи различно от настройките на дистанционното

– Дали батериите в дистанционното са изтощени?

– Дали батериите са заредени правилно?

Ако проблема продължава и след проверката,мирише на изгоряло,или лампи OPERATION и TAIMER мигат,спрете веднага климатика,изключете го от ел. мрежата и се консултирайте с упълномощен сервизен техник.